ငါးနှမ်းကပ်ကြော်
ငါးနှမ်းကပ်ကြော်

3,000 ကျပ်

ငြုပ်သီးနှမ်းကပ်ကြော်
ငြုပ်သီးနှမ်းကပ်ကြော်

3,000 ကျပ်

Nipa -ဓနိဖူးခြောက်(100g)
Nipa -ဓနိဖူးခြောက်(100g)

5,000 ကျပ်

Nipa -ဓနိဖူးခြောက်(50g)
Nipa -ဓနိဖူးခြောက်(50g)

3,000 ကျပ်

မန္တလာသူ - ဝဥကြာဇံဆီချက်
မန္တလာသူ - ဝဥကြာဇံဆီချက်

800 ကျပ်