တောင်သူမ - သရက်ပျဉ်
တောင်သူမ - သရက်ပျဉ်

500 ကျပ်

တောင်သူမ - သရက်နာနတ်ပျဉ်
တောင်သူမ - သရက်နာနတ်ပျဉ်

500 ကျပ်

တောင်သူမ - ဇီးသီးခြောက်
တောင်သူမ - ဇီးသီးခြောက်

500 ကျပ်

တောင်သူမ - သစ်သီးခြောက်စုံ
တောင်သူမ - သစ်သီးခြောက်စုံ

500 ကျပ်

ငြုပ်သီးနှမ်းကပ်ကြော်
ငြုပ်သီးနှမ်းကပ်ကြော်

3,000 ကျပ်

ငါးနှမ်းကပ်ကြော်
ငါးနှမ်းကပ်ကြော်

3,000 ကျပ်