ပန်းကန်
ပန်းကန်

3,000 ကျပ်

စဉ့်နီတုံး
စဉ့်နီတုံး

8,000 ကျပ်

ယောင်းမ
ယောင်းမ

2,500 ကျပ်

ဇွန်း
ဇွန်း

1,000 ကျပ်

ဇွန်းနဲ့ခရင်း
ဇွန်းနဲ့ခရင်း

2,300 ကျပ်