စာကလေးအိမ်
စာကလေးအိမ်

5,500 ကျပ်

ပန်းအိုး
ပန်းအိုး

4,500 ကျပ်

Bamboo Box (Small)
Bamboo Box (Small)

1,000 ကျပ်

Bamboo Box (Medium)
Bamboo Box (Medium)

2,000 ကျပ်

Bamboo Box (Small Plain)
Bamboo Box (Small Plain)

800 ကျပ်

Bamboo Box Long (Small)
Bamboo Box Long (Small)

2,000 ကျပ်

Bamboo Box Long (Small Plain)
Bamboo Box Long (Small Plain)

1,500 ကျပ်

Bamboo Clutch Bag (Small)
Bamboo Clutch Bag (Small)

1,000 ကျပ်

Bamboo Clutch Bag(Medium)
Bamboo Clutch Bag(Medium)

2,500 ကျပ်

Bamboo Clutch Bag(Large)
Bamboo Clutch Bag(Large)

3,500 ကျပ်